Η γεμμοθεραπεία είναι μιά θεραπευτική βασισμένη στην εκτίμηση της δυναμικής βιολογικής ενέργειας των φυτών και των ορυκτών.

Κάθε εμβρυακή φυτική ουσία ή καθ’οδόν προς σχηματισμό και κάθε ορυκτή ουσία, που περιέχουν στοιχεία δομής πρωτεϊνών και μετάλλων της αυτής ομάδος, μετά κατεργασία, αποτελούν μέρος της φυτικής και ορυκτής Γεμμοθεραπείας.

MACERATES GLYCERINEES DES BOURGEONS
ΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΑ ΕΜΒΡΕΓΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΒΡΥΑΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.

Πρώτος ο Dr Pol Henry των Βρυξελλών μεταχειρίστηκε στην φυτοθεραπευτική αγωγή εμβρυακά κύτταρα φυτών.

Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επίσης πρώτος εφάρμοσε το πρωτεϊνικό προφίλ, του οποίου την μελέτη συνεδίασε καί εφήρμοσε γιά την φυτο και γεμμοθεραπεία και μόνον.

Ήδη ο άνθρωπος αυτός και αργότερα ο συνεχιστής του Dr jean-Claude Leunis, αφού μελέτησαν την χλωρίδα , κυρίως, την ευρωπαϊκή και της Ευρασίας, την ταξινόμησαν σύμφωνα με την εξέλιξή της και καθόρισαν την θεραπευτική της δράση, βάσει των αναγκών του προφίλ, δημιουργώντας έτσι 48 περίπου ειδικές παρασκευές, από εμβρυακά κύτταρα, κυρίως δένδρων και θάμνων, τις οποίες ονόμασαν macerates glycerinees, επειδή μέσα στο μίγμα του εμβρέγματος υπάρχει και μιά ποσότης γλυκερίνης. Αυτά δε τα εμβρέγματα χορηγούνται στην μορ φή D1.

Η προσωπική γνωριμία του κ. Γιάννη Ευσταθίου τόσον με τον Pol Henry όσο και με τον Jean-Claude Leunis, του έδωσαν την δυνατότητα να σπουδάσει και να παρασκευάζει τα γλυκερινικά εμβρέγματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εφευρέτη τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα μοναδικά στην Ευρώπη, εκτός των συμβεβλημένων μετά των εφευρετών μεγάλων εργοστασίων, Φαρμακεία που παρασκευάζουν τα γλυκερινικά εμβρέγματα iege Artis είναι τα Φαρμακεία Ι. & Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα, αν δεν δημοσιεύαμε, εδώ, έστω και την εισαγωγή από το εξαντλημένο, ήδη, βιβλίο του Pol Henry των Βρυξελλών, “GEMMOTHERAPIE”, γιά να πάρει μιά γεύση ο αναγνώστης απ’ευθείας από τον ανακαλύψαντα την θεραπευτική αυτή.

Στην περίπτωσή μας ,λοιπόν, ομιλούμε γιά την φυτική γεμμοθεραπεία.

Εάν εξετασθεί το σύνολον της υπάρχουσας βλάστησης αυτή ως έχει, εξουσιάζεται από τα δένδρα. Η δενδροειδής στιβάδα σχηματίζει την βάση του δάσους. Στον κάτω όροφο διακρίνονται η ποώδης στιβάδα, η βρυώδης στιβάδα και η υγροποιημένη στιβάδα. Υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων στιβάδων προσδιοριστικές αλληλεπιδράσεις γιά την ζωή του δάσους.

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις , χαρακτηρίζονται ανάλογα με ένα σύνολο ιδιοτήτων που παρουσιάζονται μέσα στο μέσον στο οποίον ζούν, εν συμβιώσει, τα φυτά των διαφόρων στοιβάδων.

Υπάρχει μιά σχέση στενή μεταξύ των μικροοργανισμών του Humus (χούμος = λιπαρή γή) και των υπογείων οργανισμών των ανωτέρων φυτών.

Η ζωή των φυτών μέσα στο δάσος είναι συνδεδεμένη με διαδικασίες ανταγωνιστικές ή συμβιωτικές, που πραγματοποιούν από χιλιάδες χρόνια την όψη των φυτικών συγκροτημάτων.

Η εξέλιξη των δένδρων ανεβαίνει στα 400 εκατομμύρια χρόνια, όταν το ψηλόφυτο, μετά την προσαρμογή των αλγών στον αέρα, έχει λάβει τάση ανυψωτική, υπερέχοντας των γειτονικών επί του εδάφους χαμερπόντων και κλέβοντας το φώς του ήλιου ξεφεύγει από τα άλλα φυτά.

Κατά την διάρκεια των ετών, ορισμένα φυτά υπερυψωμένα, απεξυλώθησαν, επιτρέποντας μιά επέκταση προς τα πάνω ώστε να σχηματίζουν στοιχιώδη δένδρα με μεγάλα φύλλα όμοια προς αυτά της δικής μας φτέρης. Αναπαράγονταν δε, ενδιάμεσα, με σπόρους.

Η μεταγενέστερη εξέλιξη των φυτών, λήγει με τον σχηματισμό των σπερμάτων, τα οποία αποτελούνται από ένα έμβρυο και θρεπτικές ουσίες που επιτρέπουν ένα καλύτερο προβλαστηματικό ξεκίνημα.

Αυτό συνέβαινε την εποχή των ελοχαρών, ξεπερασμένη σήμερα, που όμως απετέλεσε ένα αξιόλογο κρίκο κατά την έλευση των κωνοφόρων. Δένδρων με άπειρο πλήθος φύλλων και σπερμάτων προστατευμένων.

Αυτοί είναι οι νεαροί βλαστοί, αυτών των φυτών, που ονομάζονται Bourgeons (νεαροί βλαστοι, οφθαλμοί), προϊόντα των δένδρων των περισσότερο εξελιγμένων που σχηματίζουν την βάση της φυτικής γεμμοθεραπείας.

Η εισαγωγή των νεαρών βλαστων στη θεραπευτική, λοιπόν, και οι ανθισμένες κορυφές της θαμνώδους και της ποώδους στοιβάδος, αποτελούν τον τρίποδα της φυτικής Γεμμοθεραπείας.

Αυτη η μελέτη περιορίζεται στα μικτά δάση ή στις φυλλώδεις περιοχές των ζωνών του ευρωπαϊκού Ατλαντικού με εισαγωγή ορισμένων μεσογειακών χαρακτηριστικών ειδών.

Είναι εύκολο να προσαρμοσθεί ένα και το αυτό σύστημα γιά κάθε τύπο δάσους με διαφορετικά οικολογικά και φυτοκοινωνιολογικά χαρακτηριστικά.

Παρά τον αρκετά φτωχό αριθμό των διαφόρων ειδών αυτών των δασών στην Ευρώπη, τα είδη της περιοχής των Παρισίων, αντιπροσωπεύουν τις μεταβλητές υπολειμματικότητες τηςμεγάλης περιόδου των παγετώνων, που επανεισάγονται με όρους πολύ δυσκολώτερους από την Αμερική και την Κίνα.

Η μετανάστευση του περί τον νότο υπό την καταδίωξη του ψύχους έγινε με φραγμό στην Ευρώπη κατά την πρέλασή τους από τις εγκάρσιες τις σχεδόν ανυπέρβατες αλύσσεις των βουνών (Πυρηναία, Άλπεις, Καρπάθια).

Με το φώς του ήλιου, τον αέρα, το νερό και τα μεταλλικά στοιχεία, το δένδρο μπορεί να ζήσει εκατοντάδες, διάβαζε χιλιάδες χρόνια. Είναι ένα φυτό ξυλοποιημένο, του οποίου μόνον ένα μικρό μερος του ενήλικα κορμού είναι αληθινά ζωντανό.

Είναι μιά αξιόλογη αντλία, που απορροφά τεράστιες ποσότητες νερού χωρίς θορύβους και χωρίς ορατή εργασία με ένα σύμπλεγμα αγγείων που αποφράσσονται γιά να ασχηματίσουν το στέαρ (το υπό τον φλοιό ξύλο) το γνωστό ως aubier ;ή ξύλο της καρδιάς, αδρανές. Μιά λεπτή κυτταρική στιβάδα, που πολλαπλασιάζεται την άνοιξη και ονομάζεται cambium (κάμβιο ) σχηματίζει γύρω από το εξωτερικό τον τρίτο χιτώνα που μεταφέρει τους επεξεργασμένους χυμούς, την ικμάδα, γιά να σχηματίσει κατόπιν τον φλοιό. Αυτή η εκούσια ανάπτυξη επιτρέπει να διαβάζει κανείς την εφημερίδα της περασμένης ζωής του δένδρου με την μελέτη των δακτυλίων του.

Τα bourgeons είναι η ουσιώδης παρακαταθήκη των αρχεγόνων μεριστημάτων*  (*Μεριστήματα = μεριστηματικός ιστός των φανερογάμων που καλείται και κυτταρώδης ή εμβρυϊκός. ) ή συγκρο-τήματα νεαρών κυττάρων με πυρηνοπλασμική σχέση υψηλή, με ομοιογενές χονδρίωμα, με μικρές και πυκνές κυψελίδες, με λεπτά διαφράγματα, με πλάστες μη επεξεργασμένους και με πολλαπλασιασμό το μέγιστο δυνατό.

Εάν το φυτικό κύτταρο, καθ’οδόν προς την διαφοροποίηση, έχει αρχίσει τον θανατηφόρο κύκλο,δεν θα είναι σ’αυτή την περίπτωση ποτέ ίδια τα κορυφαία μεριστήματα (bourgeons με φύλλωμα) που διατηρούν μιά εμβρυακή αλληλουχία, η οποία ενδιαφέρει όλα, τα φέροντα αγγεία, φυτά.Οι ανοιξιάτικοι βλαστοί ενός γηρασμένου δένδρου με ηλικία κάποιες εκατονταετίες, αυξάνουν χάρη στη δραστηριότητα μεριστημάτων, που κατάγονται απ’ευθείας από αυτά τα αρχέτυπα μεριστήματα, υπό άλλους όρους, χάρη στην ανθογονία ομοίων κυττάρων, προς αυτά του εμβρύου που υπήρξε παλαιά.

Σ’αυτό οφείλεται οτι μπορεί κανείς να δεχθεί ότι η ανάπτυξη ενός φυτού με αγγεία είναι μιά εμβρυογονία αόριστη.

Μορφολογικά τα bourgeons είναι ένα φυτικό σημείο μεριστηματικό, κεντρικό, με κύτταρα περιφερικά μιττωτικά διαφοροποιούμενα σε ένα κλάδο φυλλοταξίας κανονικής.

Το bourgeon, ή ο νεαρός βλαστός κεντράρει, λοιπόν, δύο θεραπευτικές δυναμικές: τις εμβρυακές ιδιότητες του μεριστήματος, και τις χημειο και φωτοσυνθετικές ιδιότητες των φύλλων. Ο δαίμων του φυτού εσωκλείεται στην καρδιά επίσης του κεντρικού λανθάνοντος μεριστήματος, διότι είναι πειραματικά αποδεδειγμένο ότι ένα μόνον από αυτά τα κύτταρα, δύναται να ξαναδώσει ολόκληρο το φυτό.

Οταν μελετώνται οι καταστάσεις μυήσεως των οργάνων επί των τήλων,διαπιστώνεται ότι οι χαμηλές ποσότητες αδενίνης (μιάς πουρίνης) ανάγκαζαν αυτούς τους τήλους να σχηματίσουν Bourgeons.

Οταν μελετώνται οι καταστάσεις μυήσεως των οργάνων επί των τήλων, διαπιστώνεται ότι οι χαμηλές ποσότητες αδενίνης (μιάς πουρίνης) ανάγκαζαν αυτούς τους τήλους να σχηματίσουν Bourgeons.

Μιά ουσία πολύ κοντά στην αδενίνη που ονομάζεται κινετίνη, αποδεικνύεται ακόμη πιό επιτυχής από την αδενίνη στο να προτρέπει πρός κυτταρικές διαιρέσεις που οδηγούν στον σχηματισμό Bourgeons.

Η εξέλιξη των bourgeons, όπως η ανάπτυξη των εμβρύων, εξαρτάται κυρίως από τις “gibbezelines”, μιά άλλη φυτική ορμόνη Ως προς τις αυξήνες (auxines) είναι για τα bourgeons καθολικά ανασταλτικές.

Με την φωτοσύνθεση, αυτά τα οποία αποκτούν την εύνοια του ηλιακού φωτός μέσω της χρωστικής των τους χλωροπλάστες, είναι τα πρασινα φυτά που έτσι εξαρτούν όλον τον κύκλο της ζωής τους από τον εξωγήινο κινητήρα, τον ήλιο, ο οποίος έλκει την ενέργειά του από εξεργασίες ατομικές που πραγματοποιούνται μέσα στο κέντρο του.

Αυτός ο τύπος χρησιμοποίησης της ατομικής ενέργειας, διά των ηλιακών φωτονίων, είναι, από εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, ίδιον των φυτών.

Η αυτοτροφία έναντι του άνθρακος βασίζεται στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων πάνω στη χρήση της φωταυγούς ενέργειας. Η διεργασία της φωτοσύνθεσης δεν είναι μόνον ένας τρόπος παραγωγής γλυκιδίων, κατευθύνεται επίσης διά του πυρήνος ο οποίος περιέχει τα υπόβαθρα της κληρονονιάς: μιά πηγή πρωτεϊνικής συνθέσεως.

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οι τομές των χλωροπλαστών φαίνονται σαν ένα σύνολο διπλών πεταλίων, που βρίσκονται συμπιεσμένες σε πολλά σημεία, σχηματίζοντας χοντρές δέσμες δέσμες. Είναι πιθανόν τα μόρια της χλωροφύλλης να είναι διευθετημένα επί αυτών των πεταλίων σε στιβάδες μονομοριακές.

Εν πάσει περιπτώσει, η χλωροφύλλη μέσα στην μοριακή δομή μοιάζει προς το χρωματισμένο μέρος των χρωστικών του αίματος. Η αίμη της αιμοσφαιρίνης.

Μπορεί να βεβαιωθεί ότι η φυτική φωτοαυτοτροφία είναι η κεντρική διαδικασία γύρω από την οποία περιφέρεται όλη η ενεστώσα γήινη ζωή.

Όταν γνωρίζομε ότι τα φυτά είναι γιά τα ζώα και γιά τον άνθρωπο η μόνη πηγή – μεταξύ των άλλων – ανόργανων στοιχείων απαραιτήτων γιά την ανάπτυξή τους και την υγεία τους, θα καταλάβει κανείς ότι όλες οι πηγές της ζωής, μέταλλα, γλυκίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια, μας έρχονται από τα φυτά με την απόλυτη ενδιαμεσότητα της φωτοσύνθεσης και της ικμάδας των φυτών.

Μεταξύ αυτών των μακροστοιχείων, το πιό αξιοσημείωτο είναι το μαγνήσιο (Mg), εξ αιτίας της συμμετοχής του κατ’ ευθείαν μέσα στην φωτοσύνθεση, σαν κεντρικού στοιχείου του μορίου της χλωροφύλλης.

Τα νεαρά κύτταρα είναι πολύ περισσότερο επιδέξια στο να πραγματοποιήσουν την σύνθεση των πρωτεϊνών του πρωτοπλάσματος, από τα ενήλικα. Γιά ένα φύλλο, όπως και γιά μιά ρίζα, υπάρχει μιά σεσημασμένη γήρανση, λόγω ένδειας των δυνάμεων σύνθεσης και λόγω της τάσης προς επικράτηση των φθορών.

Το bourgeon με το αρχέγονο κορυφαίο του μεριστήματος, έχει διατηρήσει, οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία του δένδρου, αυτή την ολική αναβολική δύναμη, του αρχέγονου εμβρυακού κυττάρου.

Το bourgeon (οφθαλμοί) ή ο ανοιξιάτικος νεαρός βλαστός, είναι οι αθάνατοι φορείς ολικών και ειδικών δυναμικών φαινομένων των φυτών

Η φυτοθεραπεία δέχτηκε, λοιπόν, με μεγάλη ευχαρίστηση αυτήν την εξιδείκευση μέσα στον χώρο της (όπως έγινε με την αρωματοθεραπεία άλλωστε), ωστε να μην χάσει τον ζωντανό δαίμονα του φυτού, που θα της επιτρέψει να μην μεταχειρίζεται μόνον δευτερογενείς επεξεργασίες για σκοπούς οργανικούς και κυτταρικούς, αλλά και γιά λειτουργικούς και μεταβολικούς.

Κατάλογος φυτών και φυτικών παρασκευασμάτων που παρέχονταιαπό τα Φαρμακεία Ι. & Χ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,

==============================

Ο κατάλογος των φυτών και φυτικών παρασκευασμάτων ταξινομήθηκε σύμφωνα με το λατινικό επιστημονικό τους όνομα και τις φαρμακευτικές μορφές υπό τις οποίες ανευρίσκονται στα φαρμακεία “ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ”:

 


 

GEMMOTHERAPIE-ΓΕΜΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΦΥΤΟΥ 1η ΔΙΑΛ.
ABIES PECTINATA Sapin pectine Bourgeons 1 DH
ACER CAMPESTRIS Erable Bourgeons 1 DH
AESCULUS HIPPOCASTAN Marronnier d’Inde Bourgeons 1 DH
ALNUS GLUTINOSA Aulne Bourgeons 1 DH
ALNUS INCANA Aulne des Montagnes Bourgeons 1 DH
AMBELOPSIS WEITCHII Vigne vierge Jeunes pousses 1 DH
BETULA PUBESCENS Bouleau Bourgeons 1 DH
BETULA PUBESCENS Bouleau Chatons 1 DH
BETULA PUBESCENS Bouleau Ecorce de racine 1 DH
BETULA PUBESCENS Bouleau Radicelles 1 DH
BETULA VERRUCOSA Bouleau Bourgeons 1 DH
BETULA VERRUCOSA Bouleau Semences 1 DH
CARPINUS BETULUS Charme Bourgeons 1 DH
CASTANEA VESCA Chataignier Bourgeons 1 DH
CEDRUS LIBANI Cedre de Liban Jeunes pousses 1 DH
CERCIS SILIQUASTRUM Arbre de Joudee Bourgeons 1 DH
CITRUS LIMONUM Citronnier Ecorce de tige 1 DH
CORNUS SANGUINEA Cornouiller sanguin Bourgeons 1 DH
CORYLUS AVELLANA Noisetier Bourgeons 1 DH
CRATAEGUS OXYACANT Aubepine Jeunes pousses 1 DH
FAGUS SYLVATICA Hetre Bourgeons 1 DH
FICUS CARICA Figuier Bourgeons 1 DH
FRAXINUS EXCELSIOR Frene Bourgeons 1 DH
ILEX AGUIFOLIUM Houx Jeunes pousses 1 DH
JUGLANS REGIA Noyer Bourgeons 1 DH
JUNIPERUS COMMUNIS Genevrier Jeunes pousses 1 DH
LIGUSTRUM VULGARE Troene Jeunes pousses 1 DH
LONICERA NIGRA Chevrefeuille Jeunes pousses 1 DH
OLEA EUROPAEA Olivier Jeunes pousses 1 DH
PINUS MONTANA Pin des Montagnes Bourgeons 1 DH
PLANTANUS ORIENTALIS Platane Bourgeons 1 DH
POPULUS NIGRA Peuplier Bourgeons 1 DH
PRUNUS AMYGDALUS Amandier Bourgeons 1 DH
PRUNUS AMYGDALUS Amandier Ecorce de racine 1 DH
QUERCUS PEDONCULATA Chene Bourgeons 1 DH
QUERCUS PEDONCULATA Chene Ecorce de racine 1 DH
QUERCUS PEDONCULATA Chene Glands 1 DH
QUERCUS PEDONCULATA Chene Radicelles 1 DH
RIBES NIGRUM Cassis Bourgeons 1 DH
ROSA CANINA Eglantier Jeunes pousses 1 DH
ROSMARINUS OFFIC Romarin Jeunes pousses 1 DH
RUBUS FRUCTICOSUS Ronce Jeunes pousses 1 DH
RUBUS IDAEUS Framboisier Jeunes pousses 1 DH
SECALE CEREALE Seigle Radicelles 1 DH
SEQUOIA GIGANTEA Sequoia Jeunes pousses 1 DH
SEVE DE BOULEAU
SORBUS DOMESTICA Sorbier Bourgeons 1 DH
SYRINGA VOULGARIS Lilas Bourgeons 1 DH
TAMARIX GALLICA Jeunes pousses Jeunes pousses 1 DH
TILIA TOMENTOSA Tilleul Bourgeons 1 DH
ULMUS CAMPESTRIS Orme Bourgeons 1 DH
VACCINIUM VITIS IDAEA Vigne du Mont Ida Jeunes pousses 1 DH
VIBURNUM LANTANA Viorne Bourgeons 1 DH
VISCUM ALBUM Gui Jeunes pousses 1 DH
VITIS VINIFERA Vigne Bourgeons 1 DH
ZEA MAIS Mais Radicelles 1 DH

 


Κατάλογος φυτών και φυτικών παρασκευασμάτων που παρέχονται από τα φαρμακεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Ο κατάλογος των φυτών και φυτικών παρασκευασμάτων ταξινομήθηκε σύμφωνα με το λατινικό επιστημονικό τους όνομα και τις φαρμακευτικές μορφές υπό τις οποίες ανευρίσκονται στα φαρμακεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

 

ABIES PECTINATA BRG

M.G. D1

ABIES PECTINATA BRG

T.M.

ACER CAMPESTRIS

M.G. D1

ACHILLEA MILLEFOL. HERB c FLOS

E.LIPID.

ACHILLEA MILLEFOLII HERBA

T.M.

ACNE LOTION

COMP.

ACONITUM NAPELUS RADIX

T.M.

ACORUS CALAMUS RHIZOMA

T.M.

ACTAEA RACEMOSA HERBA

T.M.

ADIANTUM CAPILIS VENERIS HERBA

T.M.

ADONIS VERNALIS HERBA

T.M.

AESCULUS HIPPOCASTANI

M.G. D1

AESCULUS HIPPOCASTANI FR.

T.M.

AESCULUS HYPOCASTANI FR

T.M.

AGARICUS CAMPESTRIS TOTUM

T.M.

AGATHOSMA BETULINA

H.E.

AGAVA MEXICANA FOLIAE

T.M.

AGREMONIA EUPATORIA HERB

T.M.

AGROPYRON REPENS RHIZOMA

T.M.

AIL

H.E.

AJUGA REPTENS HERBA

T.M.

AJUGA REPTENS HERBA

T.M.

ALCANA TINCTORIA (ACIDA)

T.M.

ALCHEMILLA VULGARIS HERB

T.M.

ALCHEMILLA VULGARIS HERBA

T.M.

ALLIUM SATIVUM BOLBUS

T.M.

ALLIUM CEPA BOLBUS

T.M.

ALLIUM SATIVUM

H.E.

ALNUS GLUTINOSA

M.G. D1

ALNUS GLUTINOSUS FOLAE

T.M.

ALOE CAMPENSIS SUCCUS

T.M.

ALPINIA OFFICINARUM [GALANGA]

T.M.

ALPINIA OFFICINARUM RHIZOMA

T.M.

AMMI VISNAGA SEMINIS

T.M.

AMYGDALUS PERSICA FOLIAE

T.M.

AMYGDALUS PRUNUS DULCIS FLOR

T.M.

AMYGDALUS PRUNUS DULCIS FOLIA

T.M.

FLAV.

ANANAS SATIVUM FRUCTI C. HERBA

T.M.

ANCHUSA ARVENSIS HERBA[BUGL].

T.M.

ANEMONA PULSATILLA HERBA

T.M.

ANETHOL

H.E.

ANETHOL

H.E.

ANETHUM GRAVEOLENS SEMINIS

T.M.

ANGELICA ARCHANGELICA R.

T.M.

ANISUM STELLATI

H.E.

ANISUM STELLATI FRUCTI

T.M.

ANISUM VIRIDUM SEMINIS

T.M.

ANTHEMIS NOBILIS FLORES

T.M.

ANTIDIABETICUM

COMP.

APIS MELIFICA SOLUTION

S.M.

APIUM GRAVEOLENS

H.E.

APIUM GRAVEOLENS

M.G. D1

APIUM GRAVEOLENS SEMINIS

T.M.

APIUM GRAVEOLENS SEMINIS

T.M.

AQUA CALCARAEA

SOLUT

AQUA CARMELITENSIS

DISTIL

AQUA CARMELITENSIS

DISTIL.

ARBUTUS VULGARIS FOLIAE

T.M.

ARBUTUS VULGARIS RADIX

T.M.

ARCTIUM LAPA FOLIAE

T.M.

ARCTIUM LAPPA RADIX

T.M.

ARCTIUM LAPPA RADIX

T.M.

ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI

M.G. D1

ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI FOL.

T.M.

ARECA CATECHU NUCES

T.M.

ARGENTUM NITRICUM SOL.

S.M.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS RADIX

T.M.

ARMOISE

H.E.

ARNICA MONTANA FLORES

E.LIPID.

ARNICA MONTANA FLORES

E.LIPID.

AROMATICA REGIA SOLUTIO

COMP.

ARTEMISIA ABSINTHIUM TOTUM

T.M.

ARTEMISIA CINA FLORES [SEMEN]

T.M.

ARTEMISIA DRACUNCULUS

H.E.

ARTEMISIA DRACUNCULUS HERB

T.M.

ARTEMISIA MARITIMA HERBA

T.M.

ARTEMISIA VULGARIS

H.E.

ARTEMISIA VULGARIS-OFFICIN. HERB

T.M.

ARTERIOSCLEROSIS ANTI…….

COMP.

ASA FOETIDA RHITINIS

T.M.

ASARUM EUROPAEUM HERBA

T.M.

ASCLEPIAS CURASSAVICA HERBA

T.M.

ASPARAGUS OFFICINALIS RHIZOMA

T.M.

AT 5

COMP.

AUNEE – INULA HELENIUM RAD.

T.M.

AURANTIUM AMARE ZESTES FRUC

T.M.

AURANTIUM DECUMANA

H.E.

AURONE MALE = ART. ABROTANUM

T.M.

AVENA SATIVA SEMINIS-HERB

T.M.

BADIANE

H.E.

BAIES DE St THOMAS

H.E.

BALSAMUM TOLU GUMMI

T.M.

BALSAMUM TRANQUILLAE

COMP.

BAMBACOS

T.M.

BASILIC

H.E.

BASILICUM OCIMUM HERBA

T.M.

BAUME DE TOLU

T.M.

BAUME DE TRANQUILLE

COMP.

BELLADONNA ATROPA FOLIAE

T.M.

BELLIS PERENIS FLORES

E.LIPID.

BELLIS PERENIS FLORES

T.M.

BENZOES SUMATRA RHITINIS

T.M.

BERBERIS VULGARIS CORTEX

T.M.

BERGAMOTIER

H.E.

BETONICA = STACHYS OFFICIN.

T.M.

BETULA VERUCOSA ALBA FOLIAE

T.M.

BETULA ALBA [LEMPHIQUE]

H.E.

BETULA PUBESCENS

M.G. D1

BETULA VARUCOSA-ALBA FOLIAE

T.M.

BETULA VERUCOSA ALBA FOLIAE

E.LIPID.

BETULA VERUCOSA FOLIAE

T.M.

BIGARANTIER

H.E.

BIGARANTIER ZEST. DE FRUITS

T.M.

BOCCO e BUCHU

H.E.

BOIS DE PANAMA = QUILLAYA

T.M.

BOLDO FOLIAE [PEUMUS BOLDUS]

T.M.

BORRAGO OFFICINALIS

M.G. D1

BORRAGO OFFICINALIS HERBA

t.M.

BORRAGO OFFICINALIS HERBA

T.M.

BORRAGO OFICINALIS HERBA

E.LIPID.

BOULEAU BLANC [LEMPHIQUE]

H.E.

BRASSICA OLERACEA TOTUM

T.M.

BRUNELLA VULGARIS TOTUM

T.M.

BRYONIA DIOICA RADIX

T.M.

BRYONIA DIOICA RADIX

T.M.

BUCHU e BUCCO

H.E.

BUGLOSE HERBA [ANCHUSA ARV.]

T.M.

BUXUS SEMPERVIRENS FOLIAE

T.M.

CACTUS OPUNTIAE FOLIAE

T.M.

CAJEPUT

H.E.

CAJUPUTUM MELALEUCA

H.E.

CALAMINTHA MENTHA TOTUM

T.M.

CALAMUS ACORUS RHIZOMA

T.M.

CALENDULA OFFICINAL. FLOR.

T.M.

CALENDULA OFFICINAL. FLOR.

E.LIPID.

CALUNA VULGARIS

M.G. D1

CALUNA VULGARIS [ERICA] FLORES

T.M.

CAMOMILLA ROMANA

H.E.

CAMOMILUM VULGARAE FLORES

E.LIPID.

CAMPHORATUM (ALCOOLEE)

LOTIO

CAMPHORIS OLEUM

E.LIPID.

CANANGA ODORATA/YLANG-YLAN.

H.E.

CANNELLA CEYLAN

H.E.

CANNELLA CEYLANICA CORTEX

T.M.

CANTHARIDES PULVIS

T.M.

CAPSELLA BURSA PASTORIS TOT.

T.M.

CAPSICUM FRUCTICOSUM FRUCTI

T.M.

CAPSICUM FRUTESCENS FRUCTI

T.M.

CARDAMON [CARDAMOMUM]

H.E.

CARDUI MARIAE SEMINIS

COMP

CARDUUS MARIANUS SEMINIS

T.M.

CARDUUS MARIANUS SEMINIS

COMP.

CARICA PAPAYA FRUCTI

T.M.

CARICA PAPAYA (FERM.) FOLIAE

T.M.

CAROTTA

H.E.

CARPINUS BETULA

M.G. D1

CARUM CARVI

H.E.

CARVI

H.E.

CASCARA SAGR. = RHAMNUS PURS.

T.M.

CASCARA SAGRADA CORTEX

T.M.

CASSIA ACUTIFOLIA=SENNA

T.M.

CASSIS = RIBES NIGRI FOLIAE

T.M.

NEMBU

CASTANEA VESCA FOLIAE

T.M.

CASTANEA VESCA FOLIAE

T.M.

CEDRE [CEDRUS ATLANTICA]

H.E.

CEDRUS LIBANI

M.G. D1

CELERI

H.E.

CELERI [APIUM GRAVEOLENS]

H.E.

CENECIUM VULGARIS HERBA

T.M.

CENTAUREA ERYTHREA HERB

T.M.

CENTAUREA ERYTHREA HERBA

T.M.

CENTELLA ASIATICA HERBA

T.M.

CERCIS SILIQUASTRUM

M.G. D1

CERCIS SILIQUASTRUM BOURG

T.M.

CERCIS SILIQUASTRUM BOURGEON

M.G.

CERCIS SILIQUASTRUM BRG

M.G.D1

CEREFOLIUM ANTHRISCUS HER.

T.M.

CERFEUIL = CEREFOLIUM

T.M.

CETERACH OFFICINARUM TOTUM

T.M.

CHAMOMILLA

H.E.

CHASMADERA COLOMBO CORTEX

T.M.

CHELIDONIUM MAJUS HERBA

T.M.

CHENOPODIUM

H.E.

CHIENDENT = AGROPYRON = AGRIAD

T.M.

CHINA SUCCIRUBRA CORTEX

T.M.

CHLORAL HYDRATE COMPOSEE

COMP.

CHONDRODENDRON TOMENTOSUM

T.M.

CHONDRUS CRISPUS = FUCUS VESIC

T.M.

CHRYSANTHELLUM AMERICANUM

T.M.

CHUTE CHEVEUX CONTRE…..

LOTIO

CHUTE CHEVEUX CONTRE…LOTION

LOTIO

CIMICIFUGA RACEMOSA HERBA

T.M.

CINCHONA SUCCIRUBRA CORTEX

T.M.

CINNAMON CEYLANICUM

H.E.

CINNAMON CEYLANICUM CORTEX

T.M.

CINNAMON SEYLANICUM CORTEX

T.M.

CISTUS LADANIFERUS HERBA

T.M.

CISTUS LADANIFERUS HERBA

T.M.

CITRON

H.E.

CITRONELLA JAWA

H.E.

CITRONNELLA SYMBOBOCON RAD.

T.M.

CITRONNIER

H.E.

CITRUA AURANTII AMARAE FOLIAE

H.E.

CITRULLUS COLOCYNTHIS SEMINIS

T.M.

CITRUS AURANT. FOL.(BIGARADE)

T.M.

CITRUS AURANTII BERGAMIA

H.E.

CITRUS AURANTII BERGAMOTI

H.E.

CITRUS DECUMANA, PAMPLEMOUS

H.E.

CITRUS LIMONII

H.E.

CITRUS RETICULATA [MANTARINI]

H.E.

CLARY SAGE [SALVIA SCLAREA]

H.E.

CLAVICEPS PURPURAEA [ERGOT]

T.M.

CNICUS BENEDICTUS HERBA

T.M.

CNICUS BENEDICTUS HERBA

T.M.

COCCULUS INDICUS=ANAMIRTA

T.M.

COCHLEARIA ARMORACIA H.

T.M.

COCHLEARIA ARMORACIA HERBA

T.M.

COFFEA ARABIGA SPP.TOSTA FR.

T.M.

COFFEA GRUDA SEMINIS

T.M.

COLA ACUMINATA NUCES

T.M.

COLCHICUM AUTUMNALAE HERBA

T.M.

COLOMBO CHASMADERA CORTEX

T.M.

COMBRETUM RAIMBAULTII FOLIAE

T.M.

CONDURANGO MARSDENIA CORTEX

T.M.

CONIUM MACULATUM FRUCTI

T.M.

CONVALARIA MAYALIS TOTUM

T.M.

CONVALARIA MAYALIS TOTUM

T.M.

COQUELICOT [PAPAVERIS] TOTUM

T.M.

CORIANDRE [CORIANDRUS SATIV.]

H.E.

CORIANDRUM SATIVUM SEMINIS

T.M.

CORNUS SANGUINAEA

M.G. D1

CORNUS SANGUINAEA BRG

M.G.D1

CORNUS SANGUINAEA FOLIAE

T.M.

CORNUS SANGUINAEUS FLORES

T.M.

CORYLUS AVELANA FOLIAE

T.M.

CORYNANTHE YOHIMBE CORTEX

T.M.

COSSIPIUM EXTRA

T.M.

CRAMERIA TRANDRA RADIX

T.M.

CRATAEGUS OXYACAN.TOTU

T.M.

CRITHMUM MARITIMUM HERBA

T.M.

CRITHMUM MARITIMUM TOTUM

E.LIPID.

CROCCUS SATIVUS STIGMATIS

T.M.

CUBEBA OFFICINALIS PIPER FRUCT.

T.M.

CUMIN [CUMINUM CYMINUM]

H.E.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS

H.E.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS FRUCT

T.M.

CURCUMA LONGA-XANTHORRHIZA

T.M

CYMBOPOGON FLEXUOSUS CITRAL.

H.E.

CYMBOPOGON WINTERIANUS CITR.

H.E.

CYNARA SCOLYMUS FOLIAE

T.M.

CYPRES

H.E.

DAMIANA APHRODISIACA FOL

T.M.

DAUCUS CAROTTA

H.E.

DAUCUS CAROTTA RADIX

T.M.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA FRUCT

T.M.

DEXA PANTHENOL

SOLUT

DIHYDROXYACETON

SOLUT

DROSERA ROTUNDIFOLIA HERBA

T.M.

EAU DE VIE ………

ECBALIUM ELATERIUM FRUCTI

T.M.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA RAD.

T.M.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA RAD.

COMP.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA RADIX

T.M.

EFFUNDA=OCASA=PENTADIPLANDR.

T.M.

EKIXIR SUEDOIS

ELETTARIA CARDAMOM.SEMIN

T.M.

ELEUTHEROCOCCUS SENTIC.RAD

T.M.

EPHEDRAE SPECIES HERBA

T.M.

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM HERBA

T.M.

EQUISETUM ARVENSE HERBA

T.M.

ERGOT DE SIEGLE [CLAVICEPS]

T.M.

ERICA [CALUNA VULGARIS] FLORES

T.M.

ERYNGIUM CAMPESTRIS HERBA

T.M.

ERYSIMUM OFFICINALAE HERBA

T.M.

ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA H.

T.M.

ESTRAGON

T.M.

ESTRAGON

H.E.

ESTRAGON – ARTM.DRACUNC.

T.M.

EUCALYPTUS

H.E.

EUCALYPTUS GLOBULUS FOLIAE

T.M.

EUONYMUS ATROPURPURAEUM HER

T.M

????

EUPATORIUM CANABINNUM HERBA

T.M.

EUPHORBIA SPECIES

T.M.

EUPHRASIA OFFICINALIS TOTUM

T.M.

FABIANA IMBRICATA [PICHI] HERBA

T.M.

FAGARA LEPRIEURII CORTEX

T.M.

FAGOPYRUM ESCULENTUM (POLYG)

T.M.

FAGUS SYLVATICA FOLIAE

T.M.

FENOUIL

H.E.

FERULA GALBANIFL. [GALBANUM]

H.E.

FICARIA RANUNCULOIDES HERBA

T.M.

FICUS CARICA

M.G. D1

FICUS CARICA BOURGEONS

T.M.

FICUS CARICA BOURGEONS

M.G.

FILIPENDULA ULMARIA=SPIRAEA

T.M.

FOENICULUM VULG. DOULCIS

H.E.

FRAGARIA VESCA FOLIAE

T.M.

FRAGARIA VESCA RADIX

T.M.

FRANGULA RHAMNUS CORTEX

T.M.

FRAXINUS EXCELSIOR

M.G. D1

FRAXINUS EXCELSIOR BURGEONS

M.G.

FRAXINUS EXCELSIOR FOLIAE

T.M.

FUCUS VESICULOSUS

M.G. D1

FUCUS VESICULOSUS=CHONDRUS C

T.M.

FUMARIA OFFICINALIS HERBA

T.M.

FUMARIA OFFICINALIS HERBA

T.M.

GALANGA [ALPINIA OFFIC.] RADIX

T.M.

GALANGA RHIZOMA

T.M.

GALBANUM [FER.GALBANIFL.]

H.E.

GALEGA OFFICINALIS HERBA

T.M.

GALEOPRIS DUBIA HERBA

T.M.

GALEOPRSIS DUBIA HERBA

T.M.

GALLIUM APARIN HERBA

T.M.

GALLUM QUERCII (AC.TANIC)

T.M.

GAYAC LIGNUM

T.M.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS HERBA

T.M.

GEMMO SOLUTION POUR…..

SOLUT

GENIEVRE [JUNIPERUS]

H.E.

GENTIANA LUTEA RADIX

T.M.

GERANIUM [ZDRAVETS]

H.E.

GERANIUM ROBERTIANUM FOLIAE

T.M.

GERMENDREE……

T.M.

GEUM URBANUM HERBA

T.M.

GEUM URBANUM TOTUM

T.M.

GINGEMBRE [ZINGIBERI]

H.E.

GINKGO BILOBA FOLIAE

T.M.

GINSENG PANAX RADIX

T.M.

GIROFLE

H.E.

GLECHOMA HEDERACAEA HERBA

T.M.

GLOBULARIA ALYPUM TOTUM

T.M.

GLYCYRRHIZA GLABRA

T.M.

GLYCYRRHIZA GLABRA RADIX

T.M.

GOSSYPIUM HERBACEUM TOTUM

T.M.

GRINDELIA ROBUSTA HERBA

T.M.

HAMAMELIS VIRGINIANA FOLIAE

T.M.

HAMAMELIS VIRGINIANA FOLIAE

T.M.

HAMAMELIS VIRGINIANA GOLIAE

COMP.

HARPAGOPHYTUM PROCUB. RHIZ

T.M.

HEDERA HELIX FOLIAE

T.M.

HEDERA HELIX LIGNUM

T.M.

HEDERA TERRESTRIS HERBA

T.M.

HELLEBORUS NIGER RADIX

T.M.

HENNA=LAWSONIA INERMIS FOLIAE

T.M.

HERACLIUM SPHONDYLIUM S.C.H.

T.M.

HERACLIUM SPHONDYLIUM TOTUM

T.M.

HERPES OLEUM ESSENTIAL

COMP

HIERACIUM PILOSELLA HERBA

T.M.

HORDEUM VULGARIS SEMINIS

T.M.

HUIL DE NOYAUX…..

HUILE

HUILE DE CHEVEUX+MEDULUS

COMP.

HUILE DE RICIN [RETSINOLADO]

OLEUM

HUMULUS LUPULUS

M.G. D1

HUMULUS LUPULUS CONES

T.M.

HYDRASTIS CANADENSIS RADIX

E.FLUID

HYDRASTIS CANADENSIS RADIX

T.M.

HYDROCOTYLE ASIATICA HERBA

T.M.

HYOSCYAMUS NIGER HERBA

T.M.

HYPERICUM PERFORATUM FLOR

E.LIPID.

HYPERICUM PERFORATUM FLOR

E.LIPID.

HYPERICUM PERFORATUM FLORES

T.M.

HYPERTENTION CONTRE.. SPH.+JUG

COMP.

HYPERTENTION CONTRE……..

COMP.

HYSOPUS OFFICINALIS HERBA

T.M.

HYSSOPUS

H.E.

IBERIS AMARA HERBA

T.M.

IBERIS AMARA HERBA

T.M.

IBERIS AMARA TOTUM DOL.

T.M.

ILEX AQUIFOLIUM

M.G. D1

ILEX AQUIFOLIUM BRG

T.M.

ILEX AQUIFOLIUM BRG. [E PER D1]

T.M.

ILLICIUM VERUM

H.E.

ILLICIUM VERUM FRUCTI

T.M.

INCONTINENCE (AKPATEIA OYP.)

COMP.

INTRAIT MARRON D’ INDE

INTRAIT

INULA HELENIUM RADIX

T.M.

IPE-R-OXO PALLIETTE CORTICIS

T.M.

IRIS VERSICULOSUS RADIX

T.M.

ISOPROPYLALCOOL

JUGLANS REGIA

M.G. D1

JUGLANS REGIA GOLIAE

T.M.

JUGLANS REGIA FOLIAE

T.M.

JUNIPERUS [GENIEVRE]

H.E.

JUNIPERUS COMMUNIS

M.G. D1

JUNIPERUS COMMUNIS FRUCTI

T.M.

JUNIPERUS SABINA HERBA

T.M.

KAWA KAWA SEMINIS

T.M.

KENO

KENO

KENO

KENO

KENO

KNAUTIA ARVENSIS=SCABIOSA HER

T.M.

LAMINARIA DIGITATA THALUS

T.M.

LAMIUM ALBUM HERBA

T.M.

LAMIUM ALBUM HERBA = ORTIE BL.

T.M.

LAMIUM PURPURAEUM HERBA

T.M.

LAMIUM PURPUREUM HERBA

T.M.

LAMPSANA COMMUNIS HERBA

T.M.

LAMPSANA COMMUNIS HERBA

T.M.

LAURIER

H.E.

LAURUS NOBILIS

H.E.

LAURUS NOBILIS FRUCTI REGUL.

E.LIPID.

LAVANDE [LAVANDULA OFFICIN.]

H.E.

LAVANDIN [LAVANDULA BURNATII]

H.E.

LAVANDULA SPICA HERBA

T.M.

LAVANDULA SPICA HERBA

T.M.

LEMON GRASS [CYMB. FLEX.]

H.E.

LEONURUS CARDIACA HERBA

T.M.

LEONURUS CARDIACA HERBA

T.M.

LESPEDENZA LAGOPODIOIDES H.

T.M.

LEVISTICUM OFFICINALAE RADIJ

T.M.

LIGUSTICUM LEVISTICUM RADIX

T.M.

LITHOSPERMUM OFFICIN.HERBA

T.M.

LN SOLUTIO PER PREPARATIO

SOLUT

LOBELIA INFLATA HERBA

T.M.

LOBELIA INFLATA HERBA

SIROP

LONICERA CAPRIFOLIUM TOTUM

T.M.

LOTUS CORNICULATUS HERBA

T.M.

LOTUS CORNICULATUS TOTUM

T.M.

LUNARIA ANNUA (MON.PAP.) HERBA

T.M.

LUNARIA ANNUA [MON.PAP.] HERBA

T.M.

LYCOPUS EUROPAEUS HERBA

T.M.

LYCOPUS EUROPEUS HERBA

T.M.

LYTHRUM SALICARIA TOTUM

T.M.

MAHLEP ?

T.M.

MALVA SYLVESTRIS FOL.C.FLOR

T.M.

MALVA SYLVESTRIS FOLIA+FLORES

T.M.

MANDARINE [CITR. RETIC.]

H.E.

MANDRAGORA ATROPA OFFICINAR.

T.M.

MARJOLAINE

H.E.

MARRHUBIUM VILGARAE HERBA

T.M.

MARRHUBIUM VULGARAE HERBA

T.M.

MATRICARIA CHAMOMILLA

H.E.

MEDIGAGO SATIVA SEMINIS

T.M.

MELALEUCA CAJUPUTII

H.E.

MELALEUCA QUINQUENERVIA

H.E.

MELILOTUS OFFICINALIS TOTUM

E.LIPID.

MELISSA OFFICINALIS HERBA

T.M.

MENTHA AQUATICA HERBA

T.M.

MENTHA PULEGIUM HERBA

T.M.

MENTHE [MENTHA PIPERITA]

H.E.

MENYANTHES TRIFOLIATA TOTUM

T.M.

MERCURIALIS ANNUA TOTUM

T.M.

MONNAIE DE PAPE = LUNARIA

T.M.

MONNAIS DE PAPE = LUNARIA

T.M.

MUSCADE [MYRISTICA NUCES]

H.E.

MYRISTICA FRAGANS [MUSCADE]

H.E.

MYRISTICA FRAGRANS NUCES

T.M.

MYRISTICA FRAGRANS NUCES

T.M.

MYRRHA GUMMI

T.M.

MYRTE [MYRTUS COMMUNIS]

H.E.

NASTURTIUM OFFICINALAE HERBA

T.M.

NASTURTIUM OFFICINALIS HERBA

T.M.

NEPETA CATARIA HERBA

T.M.

NEROLI [EX BIGARADIER]

H.E.

NEROLI……..

H.E.

NIAOULI [MELALEUCA QUINQUEN.]

H.E.

NICOTINIANA TABACUM TOTUM

T.M.

NIGELLA SATIVA SEMINIS

T.M.

NOIX VOMIQUES DE STRYCHNOS

T.M.

NUX MOSCHATA FRAGRANS

T.M.

NUX VOMICA STRYCHNOS

T.M.

OCASA (PENTADIPL.BRAZ.) CORTEX

T.M.

OCIMUM BASILICUM

H.E.

OENANTHE PHELANDRIUM TOTUM

T.M.

OLAEA EUROPAEA BOURGEONS

T.M.

OLAEA EUROPAEA BURGEONS

M.G.

OLEUM GOSSIPII [GOSSIPOL]

OLEUM

OLIGOELEM. MOLYBDENIUM Mo

SGAQ

OLIGOELEMENT ARGENTUM Ag

SGAQ

OLIGOELEMENT AURUM Au

SGAQ

OLIGOELEMENT CALCIUM Ca

SGAQ

OLIGOELEMENT CHROMIUM Cr

SGAQ

OLIGOELEMENT COBALT Co

SGAQ

OLIGOELEMENT CUPRUM Cu

SGAQ

OLIGOELEMENT FERRUM Fe

SGAQ

OLIGOELEMENT FLUOR F

SGAQ

OLIGOELEMENT JODUM J

SGAQ

OLIGOELEMENT KALIUM K

SGAQ

OLIGOELEMENT LITHIUM Li

SGAQ

OLIGOELEMENT MAGNES. Mg

SGAQ

OLIGOELEMENT MANGAN. Mn

SGAQ

OLIGOELEMENT SELENIUM Se

SGAQ

OLIGOELEMENT SILICA Si

SGAQ

OLIGOELEMENT SULFUR S

SGAQ

OLIGOELEMENT VANADIUM Va

SGAQ

OLIGOELEMENT ZINCUM Zn

SGAQ

OLIGOELEMENT NATRIUM Na

SGAQ

OLIGOELEMENT NICKEL Ni

SGAQ

OLIGOELEMENT PHOSPHOR. P

SGAQ

ONONIS SPINOSA HERBA

T.M.

ORANGE

H.E.

ORANGER PETIT GRAIN

H.E.

ORIGANUM MARJOLANA

H.E.

ORIGANUM MARJOLANA TOTUM

T.M.

ORIGANUM VILGARAE HERBA

E.LIPID.

ORIGANUM VULGARIS

H.E.

ORNITHOGALUM UMBELLATUM RAD

T.M.

ORTIE BLANC = LAMIUM ALBUM

T.M.

ORTIE BLANC HERBA

T.M.

ORYZA SATIVA ZESTES FRUCTI

T.M.

OS

SOLUT

OYRIKH ARTHRITIS KATA……

COMP.

PALIURUS ACULEATUS FOL.C.FL

T.M.

PAMPLEMOUS

H.E.

PAPAINE SIROP

SOLUT

PAPAVERIS RHOEAS TOTUM

T.M.

PARAFIN LIQUID AUTOEMULCIFIENT

DFER

PAREIRA BRAVA HERBA

T.M.

PAREIRA BRAVA=CHONDRODEN…

T.M.

PARIETARIA OFFICINALIS HERBA

T.M.

PASSIFLORA INCARNATA TOTUM

T.M.

PAUSINYSTALIA YOHIMBE CORTEX

T.M.

PENTADIPLANDRA BRAZEANA

T.M.

PENTADIPLANDRA BRAZEANA CORT.

T.M.

PERSICAIRE (POLYGONUM) HERBA

T.M.

PERSIL [PETROSELINUM]

H.E.

PETIT GRAIN ORANGER

H.E.

PETROSELINUM SATIVUM [PERSIL]

H.E.

PHASEOLUS VULGARIS ZESTES S.S.

T.M.

PHYTOLACCA DECANDRA HERBA

T.M.

PICHI – PICHI = FABIANA HERBA

T.M.

PILOCARPUS JABORANDI FOLIAE

T.M.

PILOSELLA HERBA

T.M.

PIMPINELLA SAXIFRAGA RADIX

T.M.

PIMPINELLA SAXIFRAGA RADIX

T.M.

PINUS PUMILIONIS

H.E.

PINUS SYLVESTRAE BRG

T.M.

PINUS SYLVESTRIS

H.E.

PINUS SYLVESTRIS

M.G. D1

PINUS SYLVESTRIS BOURGEONS

M.G. D1

PINUS SYLVESTRIS BRG

M.G.

PINUS SYLVESTRIS FOLIAE

T.M.

PIPER METHYSTICUM SEMINIS

T.M.

PIPER NIGRUM FRUCTI

T.M.

PISCIDIA ERYTHRYNA HERBA

T.M.

PLANTAGO MAJOR TOTUM

T.M.

PLATANUS ORIENTALIS

M.G. D1

PLATANUS ORIENTALIS BRG

M.G.D1

PLATANUS ORIENTALIS FOLIAE

T.M.

PLATANUS ORIENTALIS FOLIAE

T.M.

PNEUMUS BOLDUS FOLIAE [BOLDO]

T.M.

POLLEN

T.M.

POLYGALA SENEGA RADIX

T.M.

POLYGONUM BISTORTIA HERBA

T.M.

POLYGONUM FAGOPYRUM HERBA

T.M.

POLYGONUM RERSICARIA HERBA

T.M.

POPULUS NIGRA

M.G. D1

POPULUS TREMULA FOLIAE

T.M.

PROPYLENOGLYCOL

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FLOR

T.M.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FOLIA

T.M.

PRUNUS ARMENIACA SEMINIS

T.M.

PRUNUS AVIUM (CERASUS) FOLIAE

T.M.

PYRETHRUM RADIX

T.M.

QUASSIA AMARA LIGNUM

T.M.

QUERCUS PEDONCULATA

M.G. D1

QUERCUS PEDUNCULATA CORTEX

T.M.

QUERCUS PENDUCULATA CORT.

T.M.

QUILLAYA SAPONARIA LIGNUM

T.M.

QUILLAYA SMEGMADERMA LIGN.

T.M.

QUINA SUCCIRUBRA CORTEX

T.M.

RAPHANUS SATIVUS NIGER

T.M.

RAPHANUS SATIVUS NIGER RAD.

T.M.

RAPHANUS SATIVUS RADIX

T.M.

RATAFIA VANILLIA PLANIFLORA

RTF

RATAFIA PRUNUS ARMENIACA SEM.

POTIO

RATANHIA DE PERU RADIX

T.M.

RAUWOLFIA SERPENTINA RADIX

T.M.

REGOS

COMP.

REGOS

T.M.

RHAMNUS PURSHIANA = CASCARA

T.M.

RIBES NIGRI=CASSIS FOLIAE

T.M.

RIBES NIGRUM

M.G. D1

ROMARIN [ROSMARINUS OFFICIN.]

H.E.

ROSA CANINA

M.G. D1

ROSA CANINA FRUCTI

T.M.

ROSA CANINA FRUCTI

T.M.

ROSE

H.E.

ROSMARINUS OFFICINALIS

M.G. D1

ROSMARINUS OFFICINALIS BRG

T.M.

ROSMARINUS OFFICINALIS BRG

M.G.D1

ROSMARINUS OFICINALIS BRG

T.M.

ROTENTILLA TORMENTILLA HERBA

T.M.

RUBIA TINCTORIA RADIX

T.M.

RUBUS FRUCTICOSUM HERBA

M.G.

RUBUS FRUCTICOSUS

M.G. D1

RUBUS FRUCTICOSUS BRG

T.M.

RUBUS FRUCTICOSUS HERBA

T.M.

RUBUS FRUTICOSUS HERBA

T.M.

RUBUS IDAEUS

M.G. D1

RUBUS IDAEUS TOTUM

T.M.

RUBUS IDAEUS FOLIAE

T.M.

RUMEX CRISPUS RADIX

T.M.

RUSCUS ACULEATUS HERBA

T.M.

RUTA GRAVEOLENS HERBA

T.M.

SABAL SERULATA FRUCTI

T.M.

SABAL SERULATA SEM. COMP.

COMP.

SABINA OFFICINALIS HERBA[JUNIP.]

T.M.

SABUCUS EBULUS HERBA

T.M.-

SACCHARINE IN SOLUTIO

SOLUT.

SALICAIRE = LYTHRUM SALIC.

T.M.

SALIX ALBA CORTEX

T.M.

SALSEPAREILLE (SARSAPARILA)

T.M.

SALVIA OFFICINALIS HERBA

T.M.

SALVIA OFFICINALIS HERBA

T.M.

SALVIA OFICINALIS

H.E.

SALVIA SCLAREA [CLARY SAGE]

H.E.

SALVIA SCLAREA HERBA

T.M.

SAMBUCUS EBULUS HERBA

T.M.

SAMBUCUS NIGER FLORES

T.M.

SANGUINARIA CANADENSIS HERBA

T.M.

SANICULA EUROPAEA HERBA

T.M.

SAPONARIA OFFICINALIS LIGNUM

T.M.

SARIETTE

H.E.

SASAFRAS LIGNUM

T.M.

SASSAFRAS

H.E.

SATUREJA

H.E.

SATUREJA HORTENSIS HERBA

T.M.

SATUREJIA MONTANA HERBA

T.M.

SAVORY [SARIETTE-SATUREJIA]

H.E.

SCABIOSA = KNAUTIA HERBA

T.M.

SCILLA MARITIMA BOLBUS

T.M.

SCOLOPENDRIUM OFFICINAR. TOTA

T.M.

SCROFULARIA NODOSA TOTUM

T.M.

SCUTELLARIA CALERICULATA HER

T.M.

SEDUM ACRE TOTUM

T.M.

SEDUM ACRE HERBA

T.M.

SEDUM ACRIS TOTUM

T.M.

SEMEN CONTRA [ARTEMIS. CINA]

T.M.

SEMPERVIVUM TECTORIUM TOT

T.M.

SEMPERVIVUM TECTORUM HERBA

T.M.

SEMPERVIVUM TECTORUM TOT.

T.M.

SENEGUM [POLYGALA] RADIX

T.M.

SENNA=CASSIA SENNA ACUTIFOLIA

T.M.

SEQUOIA GIGANTAEA

M.G. D1

SEQUOIA GIGANTAEA [DOLISOS]

T.M.

SEQUOIA GIGANTEA MONON DIA D1

T.M.

SHAMPOO PER PUCES CAPITIS

SHAMP.

SIMARUBA AMARA CORTEX

T.M.

SINAPIS NIGER SEMINIS

T.M.

SIROP SIMPLE UTIL. PARTOUT

SMILAX ASPERA RADIX

T.M.

SOLANUM DULCAMARA LIGNUM

T.M.

SOLANUM LYCOPERSICUM HERB

T.M.

SOLANUN TUBEROSUM RHIZOMA

T.M.

SOLIDAGO VIRGAUREA HERBA

T.M.

SOLIDAGO VIRGAUREA HERBA

T.M.

SORBUS DOMESTICUS FRUCTI

T.M.

SPARTIUM SCOPARII FLORES

T.M.

SPIRAEA ULMARIA TOTUM

T.M.

St THOMAS BAY

H.E.

STACHYS ARVENSIS HERBA

T.M.

STACHYS OFFICINALIS [BETON] HER

T.M.

STACHYS SYLVATICA HERBA

T.M.

STACHYS SYLVATICA TOTUM DOL

T.M.

STRAMONIUM DATURA TOTUM

T.M.

STROPHANTHUS KOMBE SEMINIS

T.M.

STRYCHNI NUCES VOMICAE

T.M.

STRYCHNOS NUX VOMICA

T.M.

STRYCHNOS NUX VOMICA NUCES

T.M.

STYRAX TONKINENSIS GUMMI

T.M.

SYLIBUM MARIANUS=CARDUUS MAR

T.M.

COMP.

SYMPHYTUM CONSOLIDUM OFFIC.

T.M.

SYSSIMBRIUM OFFICIN.[ERYSIMUM]

T.M.

SYZYGIUM JABOLANA GRUCTI

T.M.

TAMARIX GALLICA

M.G. D1

TAMARIX GALLICA BOURGEONS

M.G. D1

TAMARIX GALLICA BRG

M.G. D1

TARAXACUM OFFICINALE HERBA

T.M.

TARRAGON

H.E.

TEINTURE D’ IODE

SOLUT.

TEREBENTHINE

H.E.

TEUCRIUM CHAMAEDRYS HERBA

T.M.

TEUCRIUM MARITIMUM HERBA

T.M.

THEOBROMA CACAO ZESTES FRUC.

T.M.

THUJA OCCIDENTALIS TOTUM

T.M.

THYM [THYMUS VULGARIS]

H.E.

THYMUS SERPYLUS HERBA

T.M.

THYMUS VULGARIS HERBAMORGOS

T.M.

TILIA TOMENTOSA

M.G. D1

TILIA TOMENTOSA FLORES

T.M.

TILIA TOMENTOSA FLORES

E.LIPID.

TILIA TOMENTOSA FLORES

T.M.

TRIGONELLA FOENUM GRAECUM S.

T.M.

TROPAEULUM MAJUS HERBA c FLOS

T.M.

TURNERA DIFUSA APHRODISIACA

T.M.

TUSSILAGO FARFARA HERBA

T.M.

TYLOFTHORO

SOLUT

UAPACHA D1 ETOIMO

M.G.D1

UAPACHA SPECIES HERBA

T.M.

ULMUS CAMPESTRIS

M.G. D1

ULMUS CAMPESTRIS FOLIAE

T.M.

M.G.D1

URTICA DIOICA RADIX

T.M.

URTICA DIOICA RADIX

T.M.

VACCINIUM MYRTILLUS FOLIAE

T.M.

VACCINIUM MYRTILUS FOLIAE

T.M.

VACCINIUM MYRTLLUS

M.G. D1

VACCINIUM VITIS IDAEAE

M.G. D1

VACCINIUM VITIS IDEAE FOLIAE

T.M.

VALERIANA OFFICINALIS COMP.

COMP.

VALERIANA OFFICINALIS HERBA

T.M.

VALERIANA OFFICINALIS RHIZOM

T.M.

VAN SWIDEN SOLUTION

SOLUT.

VANILLIA PLANIFOLIA AKENES

T.M.

VERBASCUM THAPSUS TOTUM

T.M.

VERBENA ODORATA HERBA

T.M.

VERONICA OFFICINALIS HERBA

T.M.

VETIVER

H.E.

VIBURNO LANTANA

M.G. D1

VIBURNUM PRUNIFOLIUM CORTEX

T.M.

VIBURNUM PRUNIFOLLIUM FOLIAE

T.M.

VIGNE ROUGE BRG (VITIS VINIF.)

T.M.

VIGNE ROUGE FOLIAE BRG

T.M.

VINCA MINOR HERBA

T.M.

VIOLA TRICOLOR HERBA

T.M.

VIOLA TRICOLOR HERBA

T.M.

VISCUM ALBUM

M.G. D1

VISCUM ALBUM BRG

M.G.D1

VISCUM ALBUM TOTUM

T.M.

VISCUM ALBUM TOTUM

T.M.

VITEX AGNUS CASTUS FLORES

T.M.

VITEX AGNUS CASTUS FLOS c FOL.

T.M.

VITIS VINIFERA

M.G. D1

VITIS VINIFERA BOURGEONS

M.G. D1

VITIS VINIFERA BRG

M.G. D1

VITIS VINIFERA BRG (VIGNE ROU.)

T.M.

XANTHIUM SPINOSUM TOTUM

T.M.

YLANG – YLANG [CANANGA ODOR.]

H.E.

YOHIMBE, YOHIMBEHE, YOHIMBA

T.M.

ZDRAVETS [GERANIUM]

H.E.

ZEA MAIS STIGMATIS

T.M.

ZEA MAYS STIGMATA

M.G. D1

ZEA MAYS STIGMATIS

T.M.

ZINGIBERI

H.E.

ZINGIBERI OFFICINALIS RHIZOMA

T.M.